درباره ما

درباره ما

گروه فرهنگی رسانه ای تهران نامه، از ابتدای سال ۱۳۹۶ به صورت تخصصی در حوزه مدیریت شهری-مشخصاَ شورا و شهرداری تهران- فعالیت خود را آغاز کرد. استقلال و بی طرفی، حرفه ای گری و مخاطب محوری، ویژگی های کار تهران نامه است.
این ویژگی ها به همراه سابقه فعالیت طولانی تیم تهران نامه در حوزه های رسانه ای، فرهنگی و سیاسی، موجب شده تا امروزه تهران نامه به رسانه ای اثرگذار و مرجع در حوزه شورا و شهرداری تهران تبدیل شود.